Algemene Voorwaarden | Privacy
Website gebouwd door Intronet

algemene verkoopvoorwaarden webshop uitgeverij bas lubberhuizen


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Uitgeverij Bas Lubberhuizen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Uitgeverij Bas Lubberhuizen zijn vrijblijvend en Uitgeverij Bas Lubberhuizen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Uitgeverij Bas Lubberhuizen. Uitgeverij Bas Lubberhuizen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Uitgeverij Bas Lubberhuizen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Uitgeverij Bas Lubberhuizen behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om bij een prijsstijging in de periode tussen de bestelling en de levering en/of bij een verkeerde prijsmelding een prijs voor een artikel eenzijdig te wijzigen. De klant is alsdan gerechtigd om binnen tien dagen na mededeling hiervan de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de webpagina van Uitgeverij Bas Lubberhuizen. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Uitgeverij Bas Lubberhuizen.
3.4 Indien de klant met enige betaling in gebreke is of blijft, is Uitgeverij Bas Lubberhuizen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


Artikel 4. Levering
4.1 Levering door Uitgeverij Bas Lubberhuizen vindt plaats op de wijze als tussen partijen overeengekomen en tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Uitgeverij Bas Lubberhuizen anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het artikel door (of namens) u in ontvangst wordt genomen en het risico betreffende het artikel gaat dan over op de klant. Dit geldt ook, indien de klant niet thuis is en in de gelegenheid wordt gesteld om het artikel op het postkantoor op te halen.
4.3 Indien de klant reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die ingevolge artikel 6.3 van de Voorwaarden door de klant wordt ontbonden, zal Uitgeverij Bas Lubberhuizen het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen nadat zij de kennisgeving heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van aflevering op u over.
5.2 De klant mag een artikel, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Uitgeverij Bas Lubberhuizen geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Uitgeverij Bas Lubberhuizen garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U bent gehouden om bij aflevering te onderzoeken of het artikel aan de overeenkomst beantwoordt. Eventueel gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen te melden via verkoop@lubberhuizen.nl.
7.2 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Uitgeverij Bas Lubberhuizen de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
7.3 Uitgeverij Bas Lubberhuizen behoudt het recht om een geretourneerd artikel te weigeren of om slechts een deel van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend of gebruikt dan wel wanneer het is beschadigd, tenzij deze schade aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen, de leverancier of de transporteur van het artikel is toe te rekenen.


Artikel 8. Herroepingsrecht
8.1 Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.
8.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt niet, indien de koop op afstand betrekking heeft op:
- zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper, duidelijk persoonlijk van aard zijn, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
- audio- of video opnamen en computerprogrammatuur, indien de klant de verzegeling heeft verbroken;
- kranten en tijdschriften.


Artikel 9. Retourzending en terugbetaling
9.1 Indien de klant de overeenkomst ontbindt en het artikel reeds heeft ontvangen, dient de klant het artikel onmiddellijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na de ontbinding van de overeenkomst aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen retour te zenden.
9.2 In geval van ontbinding op grond van artikel 8.1 van de Voorwaarden, zijn de kosten van retourzending voor de klant.
9.3 In geval van ontbinding wordt een retourzending slechts geaccepteerd, indien het artikel deugdelijk is verpakt, het artikel onbeschadigd is en de originele factuurbon is bijgevoegd.
9.4 Uitgeverij Bas Lubberhuizen zal uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van het retour gezonden artikel het door de Klant betaalde bedrag retourneren, mits aan de in 9.3 gestelde voorwaarden is voldaan en onverminderd de overige aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen.nl toekomende rechten. Indien Uitgeverij Bas Lubberhuizen genoodzaakt wordt de kosten van retourzending te betalen, terwijl deze voor rekening van de klant dienen te komen, zal zij deze verrekenen met het terug te betalen bedrag.


Artikel 10. Bestellingen/communicatie
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Uitgeverij Bas Lubberhuizen, dan wel tussen Uitgeverij Bas Lubberhuizen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Uitgeverij Bas Lubberhuizen, is Uitgeverij Bas Lubberhuizen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Uitgeverij Bas Lubberhuizen.


Artikel 11. Garantie en aansprakelijkheid
11.1 Voor elk door Uitgeverij Bas Lubberhuizen geleverd artikel geldt louter de garantie die een producent van het artikel verstrekt.
11.2 De inhoud van de website en van de overige uitingen van Uitgeverij Bas Lubberhuizen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Uitgeverij Bas Lubberhuizen kan evenwel geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden.
11.3 Uitgeverij Bas Lubberhuizen is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, uit hoofde van de overeenkomst geleden, aan de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Uitgeverij Bas Lubberhuizen.
11.4 Indien Uitgeverij Bas Lubberhuizen om welke reden dan ook wel gehouden is tot vergoeding van schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het artikel, waardoor de schade is veroorzaakt.


Artikel 12. Overmacht
12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Uitgeverij Bas Lubberhuizen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Uitgeverij Bas Lubberhuizen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan www.lubberhuizen.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Artikel 13. Diversen
13.1 Indien u aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen schriftelijk opgave doet van een adres, is Uitgeverij Bas Lubberhuizen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.
13.2 Wanneer door Uitgeverij Bas Lubberhuizen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat lubberhuizen.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Uitgeverij Bas Lubberhuizen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Uitgeverij Bas Lubberhuizen vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.4 Uitgeverij Bas Lubberhuizen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
13.5 Uitgeverij Bas Lubberhuizen erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.


Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

 

 

 

                                      Fietsstad Amsterdam in The Guardian

Geplaatst: 25-06-2019

Op 25 juni heeft Engelse krant The Guardian aandacht besteed aan de protestposters die Amsterdam hielpen de fietshoofdstad van de wereld te worden. Een vermelding van Bike City Amsterdam, de Engelse vertaling van Fietsstad Amsterdam kon daarbij natuurlijk niet ontbreken! lees verder

Tentoonstelling Fietsstad Amsterdam

Stadsarchief Amsterdam
Geplaatst: 25-04-2019

Begin april heeft wethouder Sharon Dijksma het eerste exemplaar van ‘Fietsstad Amsterdam’ van Fred Feddes en Marjolein de Lange in ontvangst genomen tijdens de opening van de gelijknamige tentoonstelling in het Stadsarchief Amsterdam.


Tentoonstelling Fietsstad Amsterdam
lees verder

Koos Breukel in Pakhuis De Zwijger

Expositie en boek Zoon
Geplaatst: 12-09-2018

In de serie Dutch Masters spreekt fotograaf Koos Breukel over volwassen worden en keuzes maken, over hoe hij zich verhoudt tot zijn camera en de mens die hij portretteert. Ook vertelt hij over de expositie en het gelijknamige boek Zoon, met intieme en soms ontroerende portretten die Koos maakte van zijn oudste zoon Casper, die dit jaar 18 wordt.

Pakhuis De Zwijger, grote zaal, Piet Heinkade 179, 20 uurlees verder

Ga naar archief