Website gebouwd door Intronet

Klik op het omslag om de prospectus Najaar 2017 in te zien.

Uitgeverij Bas Lubberhuizen

020 570 6100 (algemeen)
info@lubberhuizen.nl

Bezoekadres
Johannes Vermeerstraat 63
1071 DN Amsterdam
Postadres
Postbus 15511
1001 NA Amsterdam

Medewerkers
Uitgever
Wieneke 't Hoen
wieneke@lubberhuizen.nl

Redactie
Monique den Ouden
monique@lubberhuizen.nl

PR & Marketing
Conny Verveda
cverveda@nieuwamsterdam.nl

Verkoop
Maroos Hendrickx
mhendrickx@nieuwamsterdam.nl
Annoesjka van Dijk
avandijk@nieuwamsterdam.nl

Administratie
Maaike Koekenbier, Suzan von Boltog
facturen@nieuwamsterdam.nl

Vertegenwoordigers
Ruth van Gessel (Nederland)
rvangessel@nieuwamsterdam.nl
Pieter Boschmans (België)
pieter@elkedagboeken.be

 

Uitgeverij Nieuw Amsterdam B.V.
IBAN: NL58ABNA0554621363 (ABN Amro Amsterdam)
BIC: ABNANL2A
KvK nummer: 60684682
BTW nummer: 8540.15.061.B01


Uitgeverij Bas Lubberhuizen publiceert goed verzorgde, vaak geïllustreerde non-fictie boeken en tijdschriften over de culturele stad, haar bewoners en schrijvers, met Amsterdam als focus. De verhalen van mensen, de schoonheid van steden en geschiedenis in al zijn verschijningsvormen zijn uitgangspunt. Uitgeverij Bas Lubberhuizen geeft circa twintig titels per jaar uit en twee tijdschriften, De Parelduiker en Amstelodamum.

Uitgeverij Bas Lubberhuizen is onderdeel van Uitgeefhuis Nieuw Amsterdam. Nieuw Amsterdam is op zijn beurt onderdeel van Novamedia.

 


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WEBSHOP UITGEVERIJ BAS LUBBERHUIZEN


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Uitgeverij Bas Lubberhuizen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Uitgeverij Bas Lubberhuizen zijn vrijblijvend en Uitgeverij Bas Lubberhuizen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Uitgeverij Bas Lubberhuizen. Uitgeverij Bas Lubberhuizen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Uitgeverij Bas Lubberhuizen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Uitgeverij Bas Lubberhuizen behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om bij een prijsstijging in de periode tussen de bestelling en de levering en/of bij een verkeerde prijsmelding een prijs voor een artikel eenzijdig te wijzigen. De klant is alsdan gerechtigd om binnen tien dagen na mededeling hiervan de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de webpagina van Uitgeverij Bas Lubberhuizen. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Uitgeverij Bas Lubberhuizen.
3.4 Indien de klant met enige betaling in gebreke is of blijft, is Uitgeverij Bas Lubberhuizen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


Artikel 4. Levering
4.1 Levering door Uitgeverij Bas Lubberhuizen vindt plaats op de wijze als tussen partijen overeengekomen en tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Uitgeverij Bas Lubberhuizen anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het artikel door (of namens) u in ontvangst wordt genomen en het risico betreffende het artikel gaat dan over op de klant. Dit geldt ook, indien de klant niet thuis is en in de gelegenheid wordt gesteld om het artikel op het postkantoor op te halen.
4.3 Indien de klant reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die ingevolge artikel 6.3 van de Voorwaarden door de klant wordt ontbonden, zal Uitgeverij Bas Lubberhuizen het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen nadat zij de kennisgeving heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van aflevering op u over.
5.2 De klant mag een artikel, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Uitgeverij Bas Lubberhuizen geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Uitgeverij Bas Lubberhuizen garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U bent gehouden om bij aflevering te onderzoeken of het artikel aan de overeenkomst beantwoordt. Eventueel gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen te melden via verkoop@lubberhuizen.nl.
7.2 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Uitgeverij Bas Lubberhuizen de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
7.3 Uitgeverij Bas Lubberhuizen behoudt het recht om een geretourneerd artikel te weigeren of om slechts een deel van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend of gebruikt dan wel wanneer het is beschadigd, tenzij deze schade aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen, de leverancier of de transporteur van het artikel is toe te rekenen.


Artikel 8. Herroepingsrecht
8.1 Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.
8.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt niet, indien de koop op afstand betrekking heeft op:
- zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper, duidelijk persoonlijk van aard zijn, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
- audio- of video opnamen en computerprogrammatuur, indien de klant de verzegeling heeft verbroken;
- kranten en tijdschriften.


Artikel 9. Retourzending en terugbetaling
9.1 Indien de klant de overeenkomst ontbindt en het artikel reeds heeft ontvangen, dient de klant het artikel onmiddellijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na de ontbinding van de overeenkomst aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen retour te zenden.
9.2 In geval van ontbinding op grond van artikel 8.1 van de Voorwaarden, zijn de kosten van retourzending voor de klant.
9.3 In geval van ontbinding wordt een retourzending slechts geaccepteerd, indien het artikel deugdelijk is verpakt, het artikel onbeschadigd is en de originele factuurbon is bijgevoegd.
9.4 Uitgeverij Bas Lubberhuizen zal uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van het retour gezonden artikel het door de Klant betaalde bedrag retourneren, mits aan de in 9.3 gestelde voorwaarden is voldaan en onverminderd de overige aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen.nl toekomende rechten. Indien Uitgeverij Bas Lubberhuizen genoodzaakt wordt de kosten van retourzending te betalen, terwijl deze voor rekening van de klant dienen te komen, zal zij deze verrekenen met het terug te betalen bedrag.


Artikel 10. Bestellingen/communicatie
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Uitgeverij Bas Lubberhuizen, dan wel tussen Uitgeverij Bas Lubberhuizen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Uitgeverij Bas Lubberhuizen, is Uitgeverij Bas Lubberhuizen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Uitgeverij Bas Lubberhuizen.


Artikel 11. Garantie en aansprakelijkheid
11.1 Voor elk door Uitgeverij Bas Lubberhuizen geleverd artikel geldt louter de garantie die een producent van het artikel verstrekt.
11.2 De inhoud van de website en van de overige uitingen van Uitgeverij Bas Lubberhuizen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Uitgeverij Bas Lubberhuizen kan evenwel geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden.
11.3 Uitgeverij Bas Lubberhuizen is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, uit hoofde van de overeenkomst geleden, aan de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Uitgeverij Bas Lubberhuizen.
11.4 Indien Uitgeverij Bas Lubberhuizen om welke reden dan ook wel gehouden is tot vergoeding van schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het artikel, waardoor de schade is veroorzaakt.


Artikel 12. Overmacht
12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Uitgeverij Bas Lubberhuizen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Uitgeverij Bas Lubberhuizen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan www.lubberhuizen.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Artikel 13. Diversen
13.1 Indien u aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen schriftelijk opgave doet van een adres, is Uitgeverij Bas Lubberhuizen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Uitgeverij Bas Lubberhuizen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.
13.2 Wanneer door Uitgeverij Bas Lubberhuizen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat lubberhuizen.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Uitgeverij Bas Lubberhuizen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Uitgeverij Bas Lubberhuizen vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.4 Uitgeverij Bas Lubberhuizen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
13.5 Uitgeverij Bas Lubberhuizen erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.


Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

 

PRIVACYBELEID

INLEIDING
In dit privacybeleid lees je hoe Uitgeverij Bas Lubberhuizen, onderdeel van Uitgeverij Nieuw Amsterdam B.V., (hierna: “Uitgeverij Bas Lubberhuizen”, “wij” of “ons”) omgaat met de verwerking van persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze websites www.lubberhuizen.nl en www.parelduiker.nl.

PERSOONSGEGEVENS
Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van onze klanten, dan wel bezoekers en gebruikers van onze websites. Daarbij kan worden gedacht aan contactgegevens, gegevens over aankopen en gegevens over interesses en voorkeuren. Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht, maar het gebruik van de websites van Uitgeverij Bas Lubberhuizen, toegang tot content, het bestellen van producten en verzoeken om informatie kunnen wel afhankelijk zijn van het verstrekken van informatie.

DOELEINDEN VERWERKING
Persoonsgegevens worden door ons verwerkt zodat wij op een goede en effectieve manier onze producten of diensten kunnen leveren en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De door jou opgegeven persoonsgegevens (kunnen) worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• voor administratieve doeleinden, om de door jou gedane bestellingen te verwerken en de verschuldigde betalingen te innen;
• beheren van klantgegevens en eventueel het online account;
• marketing-, promotie- en testdoeleinden;
• verzending (per e-mail) van: aanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie over je account en overige (noodzakelijke) informatie vanuit Uitgeverij Bas Lubberhuizen;
• uitvoering van analyses, daaronder begrepen datamining;
• om onze dienstverlening te verbeteren en persoonlijker te maken;

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN DATA
Wij kunnen gebruik maken van derden (bewerkers) die namens Uitgeverij Bas Lubberhuizen persoonsgegevens verwerken voor administratieve doeleinden, om de door jou gedane bestellingen te verwerken en de verschuldigde betalingen te innen en kunnen geaggregeerde data uitwisselen met derden. In dit laatste geval is de data vanzelfsprekend nooit tot jou herleidbaar. Wij verstrekken je persoonsgegevens overigens nooit aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen.

VERZET, INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING PERSOONSGEGEVENS
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Je kunt je persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen door in te loggen in je account op onze website of door contact met ons op te nemen.

RECLAME
Indien je niet langer reclame wilt ontvangen via e-mail of andersoortige elektronische berichten, dan kun je je daarvoor afmelden door op de uitschrijflink te klikken in een ontvangen e-mailbericht. Je kunt je ook afmelden door een e-mail te sturen naar info@lubberhuizen.nl.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACYBELEID
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 13 juni 2017. Wij kunnen dit privacybeleid aanpassen.

CONTACT
Jouw vragen over dit privacybeleid kun je o.v.v. “Privacy” richten aan info@lubberhuizen.nl.

 

 

                                      Boekpresentatie 'Amsterdam streethearts'

woensdag 19 juli, The Queens'Head
Geplaatst: 14-07-2017

Op woensdag 19 juli presenteren wij het boek Amsterdam streethearts waarin fotografe Shirley Agudo de kleurrijke dragcultuur van Amsterdam heeft vastgelegd, in café The Queen's Head op de Zeedijk. Vanaf 19:30 bent u van harte welkom.lees verder

Expositie Amsterdam Streethearts

Foto's Shirley Agudo te zien bij IHLIA
Geplaatst: 12-07-2017

Amsterdam Streethearts, met ruim 400 foto's van de Canal Pride, Hartjesdag en de Drag Queen Olympics, verschijnt op 20 juli. Fotografe Shirley Agudo toont een aantal van de foto's uit het boek bij IHLIA in de Openbare Bibliotheek.

OBA, 3e etage, Oosterdokskade 143, te zien van 14 juli t/m 6 augustus 2017

 lees verder

Een Franse middag met Joseph Roth in De Brakke Grond

zaterdag 27 mei, 16:00 uur
Geplaatst: 16-05-2017

Op de 78e sterfdag van Joseph Roth presenteren wij nieuwe vertalingen van zijn werk door Els Snick. In 'In het land van de eeuwige zomer' portretteert Roth Frankrijk en de Fransen in talloze reportages, brieven en essays.

De boekpresentatie zal plaatsvinden in De Brakke Grond. M.m.v. Els Snick, Bart van Loo en Ilse Lazaroms. Met muziek van Stan Maris en Emile Van Helleputte. 


Een Franse middag met Joseph Roth in De Brakke Grond
lees verder

Ga naar archief